Executive Committee

S.N Name Designation Contact No: Email Address:
1 Mr.  surya Bahadur Thapa President 9851098744 Subatha3@gmail.com
2 Ms.  Dr. Uma Koirala Vice-president 9841247499 umakoirala@hotmail.com
3 Ms. Madhavee Pradhan General secretary 9851098475 madhavee pradhan@gmail.com
4 Mr. Saroj Kumar KC Secretary 9841417271 sasskc@yahoo.com
5 Mr.  Janardan Acharya Treasure 9841287559 Acharyajn1@gmail.com
6 Mr.  Narayan Thapa Member 9851180938 Thapa@narayangmail.com
7 Mr.  Gopal Ghimire Member 9851094049 Gopalprasad ghimire@gmail.com
8 Ms.  Sabita Shrestha Member 9841660355
9 Ms.  Basanta Laxmi Shrestha Member 9847555041
10 Mr. Manohar Karki Member 9841503381 Karki_manohar@yahoo.com
11 Ms.  Anita Timalsina Member 9848302009 Anita 46 Timilsina@gmail.com