विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न